Profesor dr. Julijana Nikolić-Popović, doktor medicinskih nauka,  specijalista psihijatar, rođena je 1952. god. u Nišu. Medicinski fakultet u Nišu završila je 1977. god. prosečnom ocenom 9,57 1980. god., a specijalistički ispit iz predmeta Psihijatrija položila je  1984. god. odličnim uspehom.  Edukaciju iz analitički orijentisane grupne psihoterapije u supervizionom postupku završila je 1982-1984. god.

Magistarski rad iz psihijatrije, oblast psihoterapija, pod nazivom: ¨Socijalne percepcije u grupnoj psihoterapiji paranoidnih pacijenata¨ odbranila je 7. 10. 1991. god.

Doktorsku disertaciju iz psihijatrije, oblast psihoterapija, pod nazivom:¨Mala psihoterapijska grupa psihotičnih: interakcija strukture i grupnog matriksa¨  odbranila je 30. 6. 1998.god.

Od 1978. god. radila je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Niš u Gornjoj Toponici, poslednjih godina kao pomoćnik direktora i direktor Klinike. Od 1991. god. radila je na Medicinskom fakultetu u Nišu, poslednjih godina kao profesor i šef Katedre  predmeta Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Objavila je više od 90 radova, napisala monografiju i više poglavlja u udžbenicima i knjigama iz psihijatrije i psihoterapije.